Algemene Voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Unique Pearl (hierna:
“de dienstverlener”) en de natuurlijke- of rechtspersoon (hierna: “de
opdrachtgever”) en op alle aanbiedingen van de dienstverlener.
1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. De dienstverlener en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel
7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW, aanvaard en uitgevoerd door de
dienstverlener.
1.4 Indien de dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat de dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
te verlangen.
Artikel 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de dienstverlener zijn vrijblijvend. Aan een
offerte of aanbieding kan bovendien op generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 De dienstverlener kan niet aan zijn/haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes
of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de dienstverlener
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de dienstverlener anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave, verplicht de dienstverlener niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
2.6 De dienstverlener is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren of niet uit te voeren.
Artikel 3 CONTRACTSDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN
WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
opdrachtgever de dienstverlener derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De
dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.4 De dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden, indien dienstverlener dit voor een goede uitvoering van
de overeenkomst wenselijk oordeelt. Iedere aansprakelijkheid van de
dienstverlener voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien de
dienstverlener derden inschakelt die daarbij een beperking van hun
aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door de dienstverlener
mede namens de desbetreffende opdrachtgever van de dienstverlener
aanvaard.
3.5 De opdrachtgever dient de dienstverlener voor het aangaan van de
overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
3.6 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van
belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de overeenkomst, tijdig
aan dienstverlener worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de dienstverlener zijn
verstrekt, heeft de dienstverlener het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.8 De dienstverlener zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de opdrachtgever
inlichten over de financiële en overige consequenties van de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 4 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST
4.1 De dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na
het sluiten van de overeenkomst de dienstverlener ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van
de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
opdrachtgever niet langer van de dienstverlener kan worden gevergd dat
hij/zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
4.2 Voorts is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de
dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de
dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij/zij
zijn/haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien de dienstverlener enige verplichting opschort of de overeenkomst
ontbindt, is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de
dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen
de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6 Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van een van de
verbintenissen en ontbinding van de overeenkomst door de dienstverlener
rechtvaardigt, dan is de dienstverlener gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de dienstverlener,
zal de dienstverlener in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Het
voorgaande geldt, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de dienstverlener extra
kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in
rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de dienstverlener anders
aangeeft.
4.8 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of
faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, schuldsanering of
een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat het de dienstverlener vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order
of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de
dienstverlener op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die al werden verricht en de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
Artikel 5 OVERMACHT
5.1 De dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de opdrachtgever indien hij/zij daartoe verhinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar
rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de dienstverlener
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de dienstverlener niet in staat is
zijn/haar verplichtingen na te komen. De dienstverlener heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de dienstverlener
zijn/haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 De dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5.4 Voor zover de dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de dienstverlener gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 ANNULERING
6.1 Annulering van geplande afspraken betreffende individuele opdrachtgevers
dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
Hiervoor worden de kosten zoals beschreven in artikel 4.9 in rekening
gebracht.
6.2 Bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de geplande startdatum door of
namens de individuele opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van
de prijs te vergoeden.
6.3 Annulering van trainingen, cursussen en themadagen dient uiterlijk twee
weken voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarbij is de
dienstverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen. Bij annulering korter
dan twee weken voor de aanvang van de dienstverlening, is de opdrachtgever
verplicht 100% van de prijs te vergoeden.
6.4 Annulering van diensten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
Artikel 7 HONORARIUM
7.1 Het honorarium van de dienstverlener is niet afhankelijk van het resultaat van
de verleende opdracht en wordt, voor zover partijen geen andersluidende
afspraken hebben gemaakt, berekend met inachtneming van de gebruikelijke
tarieven van de dienstverlener.
7.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de dienstverlener,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij
een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele
kostenberamingen met betrekking tot het honorarium zijn incl. BTW tenzij
anders overeengekomen.
Artikel 8 BETALING EN INCASSOKOSTEN
8.1 Tenzij bij het aangaan van het opdracht anders overeengekomen, dient
betaling te geschieden steeds binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum op een
door de dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
De dienstverlener is gerechtigd periodiek te factureren.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke handelsrente (en wanneer de opdrachtgever een consument is: de
wettelijke rente) hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente (of,
wanneer de opdrachtgever een consument is, wettelijke rente) verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 De dienstverlener heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. De dienstverlener kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De
dienstverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
8.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
de dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247) boek 6 BW is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
te schorten.
8.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de dienstverlener echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien de dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat de dienstverlener is uitgegaan van door of namens de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3 Indien de dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan
is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot maximaal tweemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De aansprakelijkheid van de dienstverlener is in ieder geval steeds beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 De dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de
dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze
aan de dienstverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden. De dienstverlener is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
in geval voor opzet of grove schuld van de dienstverlener zelf of diens
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10 VRIJWARING
10.1 De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de dienstverlener toerekenbaar
is. Indien de dienstverlener uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de dienstverlener zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de dienstverlener,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van de dienstverlener en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 11 INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1 De dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten regelgeving. De dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van
een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12 P R I V A C Y
12.1 Unique Pearl respecteert de privacy van haar bezoekers van de website en haar
klanten. Persoonlijke gegevens aan Unique Pearl verstrekt, op welke wijze dan
ook, zullen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.
Artikel 13 VERVALTERMIJN
13.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke
hoofde ook jegens de dienstverlener in verband met het verrichten van
werkzaamheden door de dienstverlener in ieder geval na één jaar na het
moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn
met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de dienstverlener partij is, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 De rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van de
dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de dienstverlener het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 15 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
15.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden of na te lezen op
www.Uniquepearl.nl/algemene-voorwaarden of worden op uitdrukkelijk
verzoek kosteloos toegestuurd. Van toepassing is steeds de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de
dienstverlener.
15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan.

Unique Pearl

Celebesstraat 42
3312 XC Dordrecht
KvK 62685538

Contact: 
info@uniquepearl.nl

 

Openingstijden:
alleen op afspraak